yargitay

 

YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ

ESAS NUMARASI: 2017/ 34645
KARAR NUMARASI: 2019 / 9173

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Adalet Bakanlığı’nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden verilen dilekçe ile kanun yararına temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm Adalet Bakanlığı’nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23.10.2017 gün ve 2017/57822 sayılı tebliğname ile kanun yararına temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; 27.06.11956 gün ve 2/14 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı ve davanın niteliği gereği farklı vekille temsil edilen davalılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde, ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmadığı gibi, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/2. maddesi uyarınca vekalet ücretinin hükmedilen miktarı geçemeyeceği dikkate alınarak vekil ile temsil edilen davacı idare ile davalılar Ö. K., Z. A. ve A. A. yararına hükmedilecek vekalet ücretinin 784,98-TL’yi geçemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Adalet Bakanlığı’nın gördüğü lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen tebliğnamedeki talep yerinde görülmekle, Kurşunlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.05.2016 gün ve 2015/119E. – 2016/183K. sayılı hükmünün HUMK’nun 429. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak kaydıyla BOZULMASINA, 09/05/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca el atmanın önlenmesi davalarında harcın nispi olduğu için hükmedilecek olan vekalet ücretinin de nispi vekalet ücreti olması gerektiğine dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.