bolge-idare-mahkemesi

 

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. VERGİ DAVA DAİRESİ

ESAS NUMARASI : 2017/875
KARAR NUMARASI : 2017/2539

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirketin 2010 takvim yılına ait hesap ve işlemlerinin sahte fatura kullanımıyla sınırlı olarak incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden salınan, 2010/08,09,10,11,12. dönemine ilişkin bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerine karşı açılan davada; davacı şirketin fatura aldığı Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi olan ….. Kağıt Rek. Mat. Ambalaj ve Kırt. Ürn. Tic. Ltd. Şti.’nin 2009 ila 2013 yılları hesap ve işlemleri incelenerek hakkında 15/10/2015 tarih ve 2015-A-2348/23 sayılı vergi tekniği raporu düzenlendiği, bu vergi tekniği raporu incelendiğinde; ….. Sk. No:46/1 Keçiören/ANKARA adresinde “ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri ve kırtasiye ürünleri toptan ticareti” faaliyetinde bulunduğu, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında ödenmesi gereken kurumlar vergisinin çıktığı, Ödenecek katma değer vergisinin genelde çıkmadığı, kurumlar vergisi, kurumlar geçici vergisi, katma değer vergisi beyannamelerini verdiği, vermiş olduğu muhtasar beyannamelerden her yıl ortalama 3-4 işçi çalıştırdığının anlaşıldığı, 20.12.2011 tarihinde “….. Sigorta Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.” ticaret ünvanı ile işe başladığı, 2005 yılında ticaret ünvanını “……. Kağıtçılık Reklam Matbaa Ambalaj ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti.” olarak değiştirdiği, faaliyet alanını değiştirdiği, hisse devri ile tüm ortakların değiştiği, şirket sermayesinin 5.000,00-TL’den 20.000,00-TL’ye çıkartıldığı, 2006 yılında %50 hissesi olan ortağın hissesinin %48’inin diğer ortağa, %2’sini başkasına devrettiği, şirket müdürü ve %98 hissesi olan …..’ın başka bir şirkette yönetici veya ortak olmadığı, %2 hissesi bulunan …’ın ….. Granit Mermer Ltd.Şti.’nde ortak ve müdür olduğu, 05.01.2009 tarihli yoklamada; şirketin mevcut adresine 18.11.2008 tarihinde nakil geldiği, 400,00 TL kira bedeli ödendiği, 3 işçi çalıştırdığı, faaliyet alanının toptan kağıt alım satımı olduğunun tespit edildiği, 07.12.2012 tarihli yoklamada; adres değişikliği nedeni ile yoklama yapıldığı, işyerinin 150 metre kare olduğu, 650,00 TL kira bedeli ödendiği, büro hizmetleri verileceği ve dört takım büro malzemesi bulunduğu, bilgisayar bulunduğunun tespit edildiği, 26.06.2013 tarihli yoklamada; gidilen adresin irtibat bürosu ve toptan satış faaliyetinde bulunmak için kiralandığı, adresin 25.03.2013 tarihinden itibaren kullanıldığı, iki dolap, üç masa, on sandalye, bilgisayar ve satılmak üzere muhtelif kağıtlar bulunduğunun tespit edildiği, 02.12.2013 tarihli yoklamada; adres değişikliği nedeni ile yoklama yapıldığı, 5 işçi çalıştığı, irtibat bürosunun 26.06.2013 tarihli yoklama için gidilen adres olduğunun tespit edildiği, 26.03.2014 tarihli yoklamada; 2009 yılındaki adresinde halen faaliyette bulunduğu, 3 işçi çalıştırdığı, şube ve depolarının bulunmadığının tespit edildiği, 28.11.2014 tarihli yoklamada; şirketin halen faaliyette olduğu, şirket ortaklarına ulaşılamadığının belirtildiği, 2009, 2010, 2011, 2012 tarihli yevmiye ve envanter defterlerinin onaylı olduğu, defteri kebirlerin onaylı olmadığı, 2013 yılı tüm ticari defterlerinin onaylı olduğu, 2010, 2011, 2012, 2013 yılı ticari defterlerini incelemeye ibraz ettiği, 2009 yılı ticari defterlerini ise zamanaşımı süresinin dolmasını gerekçe göstererek ibraz etmediği, Rapor tarihi itibariyle 134.570,64 TL vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcunun bulunduğu, hiç aracının bulunmadığı, inceleme yapılan dönemlerde sadece mali müşavir …. ile çalıştığı, muhasebecisi …..’in mükellef kurumun işyerinde 4-5 ton matbaa kağıdı gördüğünü beyan ettiği, mükellef kurumun, 2010 ve 2011 yıllarında mal alışlarının %99’unun, haklarında sahte fatura düzenleme nedeniyle vergi tekniği raporu bulunan veya özel esaslara alınan mükelleflerden yapıldığı tespitlerinde bulunularak, mal alışı olmadan mal satışı yapılamayacağı, yüksek katma değer vergisi matrahları beyan ettiği halde, 50-100 metre kare bir işyerinde, birkaç çalışanla, aracı olmadan, depo vb. organizasyona sahip olmadan bu yüksek matrahlara ulaşmasının ekonomik ve teknik icaplara uygun olmadığı, yüksek matrahlara rağmen ödenecek katma değer vergisinin çıkmaması nedeniyle, mükellef kurumun incelenen hesap dönemlerinde ticari faaliyetinin olmadığı, bu dönemlerde düzenlenen belgelerin gerçek mal teslimi ve hizmet ifası içermeyen komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu sonucuna ulaşıldığı, ….. Kağıtçılık Reklam Matbaa Ambalaj ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. hakkında düzenlenen 15/10/2015 tarih ve 2015-A-2348/23 sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitlerin bu şirketin davacıya düzenlediği faturaların sahte fatura olduğunun kabulü için yeterli bulunmadığından, anılan vergi tekniği raporuna dayanılarak, davacı şirkete düzenlenen faturaların sahte fatura olduğu kabul edilerek, katma değer vergisi indirimlerinin reddedilmesinde ve bu suretle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kabul ederek, dava konusu cezalı tarhiyatı kaldıran Ankara 5. Vergi Mahkemesi’nin 27/02/2017 gün ve E:2016/1201, K:2017/290sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi’nce gereği görüşüldü:

Ankara 5. Vergi Mahkemesi’nce verilen 27/02/2017 gün ve E:2016/1201, K:2017/290 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin reddine, yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 28/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca şirket vekili olan avukata vekili olduğu şirketin vergi borcundan bahisle düzenlenen ödeme emrinin tebliği edilmesinde tebligatın usulsüz olduğuna dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.