yargitay

Nafaka dosyaları hariç olmak üzere takip tarihi itibariyle asıl alacak miktarının her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalması halinde borçlu hakkında ödeme şartını ihlal suçundan dolayı beraat kararı verilmesine dair emsal Yargıtay kararını Denizli Avukat listesinde bulunan Denizli Ceza Avukatı olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk olarak sizlerle paylaşmaktayız.

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NUMARASI : 2021/4067
KARAR NUMARASI : 2021/4896

DAVA VE KARAR :

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 9. İcra Ceza Mahkemesinin 18/02/2020 tarihli ve 2019/576 esas, 2020/148 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığı’nın 03/03/2021 gün ve 94660652-105-35-14370-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/2021 gün ve KYB-2021/32094 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinin 4. fıkrasında; “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.” hükmü uyarınca, suçun oluşumu için, takip tarihindeki asıl alacak miktarının brüt asgari ücretin üstünde olması gerektiği,

… 21. İcra Müdürlüğünün 2019/1339 esas sayılı dosyasındaki 04/02/2019 tarihli takibe konulan asıl alacak miktarının 2.500,00 Türk lirası olduğu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019 yılı için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının ise 2.558,40 Türk lirası olduğu, takibe konulan asıl alacak miktarının 2019 yılı için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kaldığı anlaşılmakla, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden … 9. İcra Ceza Mahkemesinin 18/02/2020 tarihli ve 2019/576 esas, 2020/148 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine, 18/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca iş kazası sonucunda yaralanan işçinin sürekli iş görmezlik maluliyet oranı % 0 (sıfır) çıksa bile üzüntü ve elem duyacağı, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun da bedensel zarar kavramına dahil bulunduğu gözetilerek, tedavi gördüğü süre dikkate alınarak uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerektiğine dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; en çok üyeye sahip işçi sendikasından beş temsilci, yine en çok işveren üyeye sahip işveren sendikasından beş temsilci ile devleti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ndan beş temsilci olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur.

Asgari Ücret