yargitay

 

YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ

ESAS NUMARASI : 2019/3826
KARAR NUMARASI : 2020/160

Asıl dava kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapılan inşaatta oluşan bağımsız bölümlere arsa sahiplerinin müdahalesinin önlenmesi ve ecrimisil, karşı dava ise tapu iptâli ve tescil talebine ilişkin olup mahkemece bozmaya uyularak davanın reddine dair verilen hüküm taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz olunmuştur.

Dosyanın incelenmesinde; Dairemizin 06.11.2019 tarih 2019/3283 Esas, 2019/4383 Karar sayılı geri çevirme kararı ile davalı-karşı davacının temyiz talebi yönünden asıl dava değeri üzerinden nispi oranda harç yatırılmasına karar verilmiş ise de, asıl dava reddedilmiş olup yatırılacak harcın maktu harç olacağının anlaşılmasına göre Dairemizin 06.11.2019 tarih 2019/3283 Esas, 2019/4383 Karar sayılı geri çevirme kararının kaldırılarak tarafların temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına göre davacı-karşı davalının tüm, davalı-karşı davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı kalarak ecrimisil alacağı yönünden 50.000,00 TL, el atmanın önlenmesi kalemi yönünden de 60.000,00 TL olmak üzere toplamda 110.000,00 TL dava değeri üzerinden dava açılmış olup, mahkemece icra edilen keşif ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 30.06.2015 tarihli celsede 96.129,00 TL üzerinden, 15.10.2015 tarihli celsede ise netice olarak toplamda 650.000,00 TL üzerinden eksik harcın ikmâl edilmesi için süre verilmiş, davacı-karşı davalı tarafından ise 09.07.2015 tarihli Sayman Mutemet Alındısı ile 1.642,00 TL, 23.10.2015 tarihli Sayman Mutemet Alındısı ile 7.580,00 TL ile noksan harç ikmâl edilmiştir. Buna göre davacı-karşı davalının harçlandırdığı talebi 650.000,00 TL olup davanın reddedilmesi nedeniyle vekille temsil olunan davalı-karşı davacılar lehine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca nispi vekâlet ücreti tayin edilmesi gerekirken eksik vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır. Bu nedenle kararın bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı HUMK’nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin tüm, davalı-karşı davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davalı-karşı davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 4. maddesindeki “…2.725,00 TL…” rakamının karar metninden çıkartılarak yerine “…49.550,00 TL…” rakamının yazılmasına kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-k.davalıdan alınmasına, 5766 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken bakiye 174,10 TL harcın temyiz eden davalı-k.davacılardan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 21.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca el atmanın önlenmesi davasında keşif yapıldıktan sonra bilirkişi raporu ile ortaya çıkacak olan değer üzerinden harcın tamamlatılmadan yargılamanın devam edemeyeceğine dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.