danistay

 

DANIŞTAY
3. DAİRE

ESAS NUMARASI : 2018/3234
KARAR NUMARASI : 2021/93

ÖZET :

Murisin … tarihinde vefat ettiği, … Noterliğince 08/02/2017 tarih ve 2745 yevmiye numaralı mirasçılık belgesinin düzenlendiği, … tarihinde açılan dava üzerine …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve E: … , K: …. sayılı kararıyla mirasın reddinin tespit ve tesciline karar verildiği, her ne kadar … tarihinde davacının da aralarında bulunduğu mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmiş ise de bu durum mirasın kabulü anlamına gelmeyip, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin (a) bendinde öngörülen yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi niteliğini taşıdığı gerekçesiyle dava konusu ödeme emri iptal edilmiştir. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU :

… Vergi Mahkemesinin … tarih ve E: …. , K: … sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E: … , K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

DAVA KONUSU İSTEM :

Davacının murisinin kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu … Gıda Temizlik Elektrik İnşaat Tekstil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili amacıyla adına mirasçı sıfatıyla düzenlenen 14/07/2017 tarih ve 1 ila 4 takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :

Murisin … tarihinde vefat ettiği, … Noterliğince 08/02/2017 tarih ve 2745 yevmiye numaralı mirasçılık belgesinin düzenlendiği, … tarihinde açılan dava üzerine …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve E: … , K: …. sayılı kararıyla mirasın reddinin tespit ve tesciline karar verildiği, her ne kadar … tarihinde davacının da aralarında bulunduğu mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmiş ise de bu durum mirasın kabulü anlamına gelmeyip, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin (a) bendinde öngörülen yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi niteliğini taşıdığı gerekçesiyle dava konusu ödeme emri iptal edilmiştir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :

İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Murisin ölümünden üç ay sonra verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasın kabulü anlamına geldiği, mirasçıların murisin bankadaki parasını çekmek için işlem başlattığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’NUN DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile Vergi Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E: … , K: …. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 20.01.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Ayrıca ilk derece mahkemesi kararının bozulmasının ardından ilk derece mahkemesince verilecek olan direnme kararının gerekçesinin ilk vermiş olduğu gerekçeden farklı bir gerekçe olamayacağı, bunun direnme değil yeni bir karar nitelinde olduğuna dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.