danistay

 

DANIŞTAY
2. DAİRE

ESAS NUMARASI : 2020/34
KARAR NUMARASI : 2020/1256

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem : Dava; … İl Müdürlüğü emrinde sözleşmeli … olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı sözleşme başarı ücretinin %8’den %2’ye düşürülmesine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle uğranılan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ : … İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararıyla; … olarak görev yapmakta olan davacı hakkında sicil dönemi içinde yapılan ikazların sicil puanına etki edebilecek ikazlar olmadığı, sicil ve başarı notunun tespitinde yapılan ikazlarla ilgili olmayan sicil kalemlerinin puanlarının düşük düzenlendiği, davacının geçmiş yıllara ait sicil raporlarının çok iyi düzeyde olduğu, 2011 yılı sicilinin (62) puanla (C) olarak düzenlenmesini gerektiren ve sicil notundaki bu düşüşün sebeplerini ortaya koyabilen hukuken kabul edilebilir herhangi bir somut bilgi ve belgenin bulunmadığı, 2011 yılı sicilinin tarafsız ve nesnel bir şekilde “sicillerin objektifliği” ilkesine uygun olarak düzenlenmediği, sicil ve başarı notunun hukuka aykırı olarak (C) düzeyinde düzenlenmiş olması nedeniyle 2012 yılı sözleşme başarı ücretinin (%8) oranından (%2) oranına düşürülmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı, Anayasa’nın 125. maddesi hükmü uyarınca idarenin hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle ilgililerin uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiği, davacının 2011 yılı sicilinin (C) düzeyinde düzenlediğinden maaşından her ay yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesinin gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, maaşından her ay yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının kendisine verilen görevleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı, amirlerince verilen talimatlara uymadığı, görev yerini izinsiz terk ettiği, devlet memuruna yakışmayacak davranışlarda bulunduğu, bu davranışlarını düzeltmesi için defalarca uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını düzeltmediği; bu haliyle davacıya yüksel sicil notu verilmesinin beklenilemeyeceği ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Davacının 2012 yılı başarı ücretinin düşürülmesine ilişkin işlem ile 2011 yılı sicil ve başarı değerlendirme raporu farklı işlemler olsa da; idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması ve iki işlem arasında sebep ve sonuç bağlantısı bulunması nedeniyle, İdare Mahkemesince davacının 2011 yılı sicil ve başarı değerlendirme raporu dikkate alınmak suretiyle hüküm kurulmasında hukuka aykırılık yok ise de; 2011 yılındaki olumsuz eylemleri nedeniyle davacıya birden fazla ikazda bulunulduğu buna bağlı olarak sicil notunun düşük tutulduğu, bu haliyle sicil notunun objektif olarak düzenlendiği ve bunun neticesi olarak da 2012 yılı başarı ücretinin (%2)’ye düşürüldüğünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararının bu gerekçe ile bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesi’nin 06/11/2019 günlü, E:2018/6654, K:2019/8313 sayılı kararıyla Dairemize gönderilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY : Dava; … İl Müdürlüğü emrinde sözleşmeli … olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı sözleşme başarı ücretinin (%8)’den (%2)’ye düşürülmesine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle uğranılan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

399 sayılı KHK’nin “Başarı Değerleme Düzeyleri” başlıklı 42. maddesinde;

“Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;
59 ve daha aşağı puan alanlar (D),
60-75 puan alanlar (C),
76-89 puan alanlar (B),
90 ve daha yukarı puan alanlar (A),
olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.” hükmüne,

“Başarı Ücreti” başlıklı 27. maddesinde;

“Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin (%8)’i, (B) düzeyinde olanlara (%4)’ü, (C) düzeyinde olanlara (%2)’si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.” hükmüne,

“Sicil ve başarı değerlemeleri” başlıklı 43. maddesinde

“a) (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
b) (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin (%2)’si oranında,
c) (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin (%4)’ü oranında,
d) (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin (%8)’i oranında,
başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.
(D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik’in “Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması” başlıklı 12. maddesinde

“Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin “Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi” bölümü, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu gösterir. Bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalaması sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.

Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;
59 ve daha aşağı puan alanlar (D),
60-75 puan alanlar (C),
76-89 puan alanlar (B),
90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personel dört başarı düzeyine ayrılır. sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

Sicil ve başarı değerleme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.” kuralı;

“Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem” başlıklı 13. maddesinde

Sicil ve başarı değerlemeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır.

Sicil ve başarı değerleme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların bulundukları görevlerin temel ücretlerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde belirtilen oranlarda başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir. kuralı düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2011 yılı sicil ve başarı değerlendirme notunun 62 puan olarak belirlendiği, başarı değerlendirme düzeyinin (C) olduğu, bu sebeple 2012 yılı sözleşmesinin temel ücretine bu ücretin (%2)’si oranında başarı ücreti ilave edilmek suretiyle yenilendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükmü uyarınca personelin başarı düzeyinin (C) olarak belirlenmesi durumunda, başarı ücretinin (%2) olarak belirleneceği hususunda idareye tanınan yetkinin bağlı yetki niteliğinde olduğu, başka bir anlatımla personelin başarı düzeyinin C olarak belirlenmesi durumunda idarenin başarı ücretini farklı bir oran olarak belirlemesine imkan bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, davacının başarı değerlendirme düzeyinin (C) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin dava konusu yapılmadığı, başarı ücretinin ise bu belirleme esas alınmak suretiyle belirlendiği gözetildiğinde davacının başarı ücretinin (%2) olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa’nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yüklenici firmayı ihaleden yasaklama kararlarına karşı açılan iptal davalarının temyize tabii olduğuna dair Danıştay’ın görüş değiştirdiğinin belirtildiği bu nedenle istinaf mahkemelerinde kesin karar verilemeyeceğine dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.