yargitay

 

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NUMARASI : 2018/7584
KARAR NUMARASI : 2018/14736

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece davalı kadına yurt dışı adresinin araştırmalara rağmen tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiştir. İlanen tebliğ yapılması halinde, tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır (Teb. K. M. 29/2). Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ile ilan suretlerinin mahkeme divanhanesine asıldığına ve indirildiğine ilişkin bir belgeye dosyada rastlanmamıştır. Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmadan davalının yokluğunda, ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat duruşmasına geçilmiş, tahkikat duruşma günü tebliğ edilmeksizin tahkikat duruşmaları da davalının yokluğunda yapılarak hüküm kurulmuştur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 139. maddesi uyarınca davalının ön inceleme duruşmasına davet edilmesi yasal zorunluluk olup, aynı Yasanın 137/2. maddesine göre ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Bu durumda dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün davalıya tebliğleri usulsüz olup, davalı kadının savunma hakkı kısıtlanmıştır (Yargıtay HGK. 17.12.2014 tarih, 2013/1372 Esas – 2014/1065 Karar). O halde, mahkemece yapılacak iş; davalıya usulüne uygun şekilde dava dilekçesinin tebliği, cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği, bundan sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti (HMK m. 140), taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için usulüne uygun şekilde delil gösterildiği taktirde tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen delillerin toplanması ile bir sonuca ulaşmaktan ibarettir. Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin davalının hukuki dinlenilme hakkı (HMK m. 27) kapsamındaki savunma hakkını kısıtlayacak şekilde yokluğunda ön inceleme ve tahkikat aşamasının tamamlanarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı kadının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca havayolu şirketi ile müşteri arasında aracı konumunda olan seyahat acentasının uçuş iptalinden doğan zarardan sorumlu olmayacağına dair emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.