Project Description

vergi-hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi, devlet veyahut da devlet şeklinde ortaya çıkan otorite veya yönetimlerin müracaat ettikleri finans aracı olması yanında kamu hizmetinin gereklerinin yerine getirilmesi adına ihtiyaç duyulan mali kaynağın karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu bağlamda vergiye devletlerin en önemli geçim kaynağı demiş olsak yanılmayacağımız gibi şayet vergi alınmadığı takdirde de kamu hizmetlerinin aksayacağı hatta hiç olmayacağı da ortadadır bu nedenle vergi konusu hayati önem arz etmektedir.

Vergi hukuku ise devlet ile vatandaş arasında kurulan vergi ilişkisinde her iki tarafın da hak ve ödevlerini düzenleyen bu hak ve ödevlerin ihlal edilmesinde ortaya çıkacak olan ihtilafların nasıl ve ne şekilde çözüme kavuşturulacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Vergi hukukunun temelinde devlet ve vatandaş olduğu için kamu hukuku alanında kendisine yer edinmiştir. Ayrıca anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku ile diğer özel hukuk alanlarıyla ilişkisi bulunmaktadır.

Vergi hukukunun büyük bir bölümünü vergi uyuşmazlıkları oluşturmaktadır. Vergi uyuşmazlığı vergilendirme yetkisine sahip birim ile vergi borcunu ödemekle sorumlu kişiler arasındaki görüş aykırılıklarıdır ki bu ihtilafın yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sona erdirilmesi gerekmektedir.

Vergi uyuşmazlıkları barışçıl çözüm yolları ile çözülebildiği gibi yargısal yollarla da çözülebilmektedir. Barışçıl çözüm yolları; vergi hataları ve düzeltme ile uzlaşmadır. Yargısal çözüm yolu ise adından da anlaşılacağı üzere dava açılmasıdır.

Yargısal çözüm yolu olan ihtilaf konusu olaya ilişkin davalar hakkında bilgilendirme yapılacak olursak en başta vergi davalarına bakmakla görevli mahkemenin vergi mahkemesi olduğunu ve verginin tahsilini isteyen kurumun bulunduğu yer vergi mahkemesinin yetkili olduğunu söylememizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Vergi mahkemeleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6. maddesinde belirtilen aşağıdaki yazılı davalara bakmakla yükümlüdür.

  • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar,
  • Yukarıdaki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
  • Diğer kanunlarla vergi mahkemesine verilen işler.

İdari Yargılama Usul Kanunu 3. maddede belirtilen hususlara haiz dava dilekçesinin yine aynı kanunun 7. maddesinde belirtilen sürelerde yani aksine bir hüküm ya da özel kanunla ayrıca düzenlenme bulunmadığı hallerde Danıştay nezdinde açılacak davalarda 60 gün doğrudan vergi mahkemelerinde açılacak davalarda ise 30 gün içerisinde vergi konusu uyuşmazlığın iptali adına dava açılması gerekmektedir. Vergi davalarının açılması ile kanunen yürütmenin durdurulması gündeme gelmektedir ancak bazı davalarda örneğin ödeme emrinin iptali davasında kararın icrasının davanın açılmış olması durdurmayacağından özellikle yürütmenin durdurulması talep edilmesi gerekmektedir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Vergi Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Vergi borçlarının yapılandırılması,
  2. Vergi dairesince yapılacak çağrılara istinaden uzlaşma görüşmelerinde hazır bulunmak,
  3. Vergi raporu ile vergi tekniği raporu sonucunda ortaya çıkan yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir geçici vergisi, özel usulsüzlük cezası alanlarında düzenlenen ihbarnamelerin iptali,
  4. Ödeme emrinin iptali,
  5. Genel esaslardan özel esaslara alınması işleminin iptali,
  6. Sehven ödenen vergi veya harcın geri alınması ya da mahsup edilmesi

Sizin de Vergi Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.