Project Description

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tüketici   Hukuku,   üretim   alanındaki   faaliyetlerin   artışı   sonrası    piyasaya   sunulan    ürünlerin    sayı    ve niteliklerinin    çeşitliliği  neticesinde  üretici    karşısında zayıf konumda olan tüketicilerin yasal düzenlemelerle korunması ihtiyacından doğmuştur. Dünyada tüketici hukukuna ilişkin ilk kanuni düzenlemeler 1928 yılında ABD’de yapılmışken ülkemizde bu alanda ilk çalışmalar kabul tarihi 1995 olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile yapılmıştır. Ancak bu alandaki ihtiyacı tam olarak karşılamayan 4077 sayılı kanun süreç içerisinde bir çok değişikliğe uğramış ve 2014 yılında görece daha iyi düzenlemelere sahip olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Tüketici hukuku genel olarak gerek borçlar, gerek ticaret gerekse medeni kanunla yakın ilişkide olsa da tüketici hukukunun kapsamını tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalar oluşturur. Öncelikle tüketici işleminden bahsetmek için taraflardan birinin mesleki veya ticari olmayan amaçlarla hareket eden tüketici diğer tarafın ise mesleki veya ticari amaçlarla hareket eden satıcı-sağlayıcı olması gerekir. Bu kapsamda TKHK md. 3/1 hükmü gereğince “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” tüketici işlemi olarak kabul görmüştür.

Genel olarak tüketici hukukundaki uyuşmazlıklar sözleşmelerdeki haksız şartlardan, malda olan yahut sonradan ortaya çıkan ayıplardan, taksitle satış sözleşmelerinden, tüketici kredisi sözleşmelerinden, konut finansmanı sözleşmelerinden, mesafeli sözleşmelerden, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ile paket tur sözleşmelerinden, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanabilir.

Bu iş ve uyuşmazlıkların çözümünde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır ve uyuşmazlık konusunun miktarına göre Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Hakem Heyetleri il merkezleri ile belirlenen ilçe merkezlerinde kurulur ve görev alanına giren uyuşmazlıkların parasal sınırı her yıl Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi uyarınca artış yapılarak ilan edilir. İlan edilen sınırın üstünde kalan bedellerdeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görev yapar ancak Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev ilişkisi gereği Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Tüketici Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Tüketici adına tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi bunun mümkün olmaması halinde tüketici mahkemesine dava açılması,
  2. Ayıplı ürün satışından, devre tatil kiralanmasından, mesafeli satış ya da taksitli satış sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek

Sizin de Tüketici Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.