Project Description

Özel Güvenlik Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun‘un 1981 yılında yürürlüğe girmesi ile özel güvenlik sektörü doğmuş, 2004 yılında bu kanun yürürlükten kaldırılarak Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‘un yürürlüğe girmesi ile özel güvenlik sektörü her anlamda büyük bir ivme kazanmıştır.

Bugün özel güvenlik sektöründe binlerce çalışan bulunmaktadır bu nedenledir ki özel güvenlik hukukuna ihtiyaç duyulmuştur. Özel güvenlik sektöründe az önce belirttiğimiz Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu kanuna özgü çıkarılmış olan yönetmelik esas alınmaktadır.

Kanun ve yönetmelikte özel güvenlik şirketlerinden, özel güvenlik görevlilerinden, özel güvenlik eğitim kurumlarından ve alarm izleme merkezlerinden bahsedilerek burada sayılan gerçek ve tüzel kişilere bir takım hak ve yetkiler verildiği gibi bunun karşılığında yine bir takım ödev ve sorumluluklar yüklenmiştir.

Özel güvenlik şirketleri İçişleri Bakanlığından faaliyet izin belgesi aldıktan sonra özel güvenlik görevlisi istihdam etmek suretiyle özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara özel güvenlik hizmeti sağlayabilmektedirler. Kanun ve yönetmelikte getirilen düzenlemelere aykırı davranmaları halinde şirket aleyhine idari para cezası düzenlenebildiği gibi şirket yetkilisi hakkında da suç duyurusunda da bulunulmaktadır hatta aykırı davranmanın mahiyetine göre şirket kapatma cezası dahi almaktadır.

Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen şartları taşıyan, özel güvenlik eğitimini tamamlayıp sınavdan da başarıyla ayrılmış olan kişilerdir. Özel güvenlik görevlileri sadece koruma ve güvenlik işinden sorumlu olup başka işte çalıştırılmaları yasak haline getirilerek özel güvenlik görevlilerine bir hak tanınmıştır. Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler. Özel güvenlik görevleri ile bağlantılı olarak memur sayıldıkları için bir suç işlemeleri halinde memur gibi yargılanırlar, kendilerine karşı suç işlenmesi halinde ise bu defa kamu görevlisine karşı suç işlenmiş gibi yargılama yapılır. Özel güvenlik görevlileri kanun ve yönetmelikte belirtilen yetkilerini düzenlemelere aykırı bir biçimde kullanırsa eylemin durumuna göre bazen belli bir süre görevden uzaklaştırma bazen de özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesi cezaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine eylemin suç teşkil etmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu için sanık sıfatı ile yargılanmaktadırlar.

Özel güvenlik eğitim şirketleri de faaliyet izin belgelerini İçişleri Bakanlığından almaktadırlar. Bu şirketler özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara kanun ve yönetmelikte belirtilen şekilde silahlı veya silahsız özel güvenlik eğitimi vermektedirler.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Özel Güvenlik Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Gerek özel güvenlik görevlileri gerekse kanunda görev ve yetkileri düzenlenen diğer ilgililer aleyhine düzenlenen idari para cezalarının iptali,
  2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının iptal edilmesi yada görevin askıya alınması işlemlerinin iptali,
  3. Yasa ve yönetmelik kapsamında ikame edilmiş olan ceza dosyalarında özel güvenlik görevlisini ya da özel güvenlik şirketi yetkilisini savunmak,
  4. Görev gereği ortaya çıkacak olan zararın tazmini noktasında ikame edilmiş olan tazminat dosyalarında özel güvenlik görevlisini ya da özel güvenlik şirketinin haklarını korumak,
  5. Özel güvenlik eğitim kurumlarının müfredatı gereği vermesi zorunlu olan özel güvenlik hukuku dersini özel güvenlik görevlisi adaylarına aktarmak

Sizin de Özel Güvenlik Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.