Project Description

İş Hukuku

İş Hukuku alanında uzman olan Avukat Arabulucu Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Genel anlamda iş hukuku, işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkilerini düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Kapsam olarak bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılan iş hukukunun temelini güçlü işveren karşısında çoğu zaman emeğinden başka geçim kaynağı olmayan zayıf konumdaki işçinin korunması ilkesi oluşturur. Ülkemizde İş hukuku 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanır ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemeleri görevlidir. Şayet davaya bakmakla yetkili yerde iş mahkemesi yok ise iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi davanın görülüp karara bağlanmasında görevlidir. Yetkili mahkeme ise işverenin bulunduğu yer mahkemesidir.

Bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinden hareketle, işçi ve işveren arasındaki hizmet akdinin kurulması, çalışma ilişkisi içinde tarafların birbirine karşı olan borç ve yükümlülükleri ile iş sözleşmesinin kapsamı ve sona ermesi gibi konuları içermektedir ki çoğunlukla mahkemelerin iş yükünü bireysel iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar oluşturur. Toplu iş hukuku ise, sendika faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sendikalaşma hareketi, toplu iş sözleşmeleri, hak ve menfaat uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları olarak grev ve lokavt, hakem kurulları, arabuluculuk ve uzlaştırma müesseseleri gibi konuları ele almaktadır.

Önemle değinilmesi gereken bir başka husus 01.01.2018 tarihinden itibaren “Kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda önceden ihtiyari olan arabuluculuğa başvurunun zorunlu hale getirilmesidir.” Artık iş sözleşmesi herhangi bir sebeple gerek işçi gerekse işveren tarafından feshedilen işçi, mahkemeye müracaat etmeden önce hak düşürücü sürelere de uyarak arabulucuya başvurmak zorundadır, aksi takdirde dava şartı yokluğundan davası red edilecektir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu İş Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. İşçi ve işveren arasında imza altına alınacak olan iş sözleşmesi, işyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, kişisel veri sözleşmesi, rekabet sözleşmesinin tanzim edilerek personel sicil dosyasının hazırlanması,
  2. Tutanak, savunma, muvafakat, ihtar, ihbar ve fesih bildirimlerinin yapılması,
  3. İşçi işveren arasındaki ilişkinden doğan her türlü uyuşmazlıktan kaynaklanan ihtilafların (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, mobbing, bakiye ücret/fazla çalışma ücreti/dini milli bayram çalışma ücreti, yıllık izin, iş kazasından kaynaklı alacak)  öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek

Sizin de İş Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.