Project Description

idare-hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare, devletin ya da kamunun gücünün herkesçe her zaman görünen halidir. İdare hukuku ise devletin ya da kamu gücünün işlem ve eylemlerinin sınırlarını çizen hukuk dalıdır. Zira idare, kendisine tanınan kamu gücünü kullanırken sınırsız olmayıp kanuna bağlı olmalı ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmelidir. 

İdarenin görevlerine bakılacak olduğunda oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Şöyle ki; toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarına cevap vermek ve bunu yaparken de kamu yararını gözeterek işlem/eylem tesis ettiği faaliyetlerin hepsi idarenin görevidir. Örnek vermek gerekirse bir öğrencinin katılmış olduğu sınavda almış olduğu nottan tutun da ruhsatı olmadığından bahisle yıkılmasına karar verilen yapıda alınan karar idarenin görevindendir.

İdarenin işlem ve eylemleri yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden yasalara uygun olmak zorundadır. Aksi halde  iptalleri adına dava açılması mümkündür çünkü Anayasa’nın ilgili hükmü gereği idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açık olup buradan doğan uyuşmazlıklarda idari yargı yolunda idare mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İdare, ortaya koymuş olduğu işlem ve eylemlerinde sorumluluğu bulunmaktadır. İdare, hukuka uyarlı olmayan bir karar verdiğinde, vermesi gereken hizmeti zamanında vermezse ya da eksik verirse buradan doğacak olan zararları sorumluluğu gereği tazmin etmesi gerekir. Yine örnek vermek gerekirse bir memurun özlüğünü etkileyecek şekilde hukuka uyarlı olmayacak bir biçimde atamasının yapılmasında aradaki atama işleminden doğan ücret farkını ödemek zorunda kalır.  Tabi bunların talep edilmesi için yasalarda belirtildiği üzere hak düşürücü süreler bulunmaktadır. Bu sürelere riayet edilmediği takdirde haklı olunsa dahi ikame edilmiş olan davanın süre aşımından reddine karar verilmektedir. Zarar bir idari eylemden kaynaklandı ise bir yıl içerisinde, zarar idari bir işlemden kaynaklandı ise altmış gün içerisinde dava açılması gerekmektedir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu İdare Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. İdarenin sorumluluğundan bahisle doğan zararların tazmini için tam yargı davası açmak,
  2. Hukuka uyarlı olmayan idari işlemlerin iptalleri adına dava açmak,
  3. Memurların disiplin, atama, geçici görevlendirme, harcırah işlemlerinden doğan ihtilaflarının çözüme kavuşturulması,
  4. Öğrencilerin sınav, disiplin işlemlerine karşı dava açmak,
  5. İdare ile ihale alıcısı olanlar arasında akdedilen ihale sözleşmesinin iptali ile ihaleye katılmaktan yasaklama kararlarının iptali,
  6. Kamulaştırma ve Belediye kanunundan doğan uyuşmazlıkların giderilmesi

Sizin de İdare Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.