Project Description

icra-ve-iflas-hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk düzeni maddi hukuk içinde kişilere bir takım haklar tanır. Medeni yargılamanın amacı bu hakların tanınmasını ve korunmasını sağlamaktır. Ancak kişilere hak tanıyan hukuk düzeni kişilerin bu haklarını bizzat elde etmelerini yasaklamaktadır. Bu konudaki boşluğu doldurmak yargılama ve takip hukuku yoluyla devletin görevidir. Tam da burada cebri icra kavramı ortaya çıkmaktadır. Cebri icra maddi hukuktan kaynaklanan hakların devlet eliyle fiilen gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Cebri icranın konusu borçlunun malvarlığıdır. Zira hukukumuzda Anayasa ile de güvence altına alınan borçlunun malvarlığı ile sorumluluğu esas alınmıştır. Borçlunun, borcu nedeniyle hapsi mümkün olmamaktadır.

Cebri icranın işleyişi alacaklının icra dairesine başvurusu ile başlar. Takibin tarafları alacaklı ile borçludur. Takip işlemleri taraf ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılmıştır. Taraf takip işlemleri borç ilişkisinin taraflarının yaptığı genellikle talep içeren (haciz talebi, satış talebi vs.) işlemlerdir. İcra takip işlemleri ise icra organları tarafından borçluya yönelik olarak alacaklının alacağını borçlunun malvarlığından almasına yaklaştırıcı (ödeme emri tebliği, haciz işlemlerinin yapılması vs.) niteliktedir.

Cebri icra çeşitleri icra takibi ve iflas yolu olarak ikiye ayrılır. İcra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklısı bulunur ve malvarlığına dahil olan şeylerden biri ve birkaçı ile sorumluluğu söz konusudur. Ancak iflas yolunda borçlunun karşısında tüm alacaklıları vardır ve haczedilebilen tüm malvarlığı ile sorumludur. İcra takibi bir mahkeme kararına dayalı olarak ilamlı icra şeklinde yapılabileceği gibi ilamsız şekilde doğrudan icra dairesine başvurularak da yapılabilir. Bir de rehin paraya çevrilmesi yolu ile takip mevcuttur ancak bu yola başvurabilmek için rehinle güvence altına alınan bir alacak mevcut olmalıdır.

Daha sık başvurulan ilamsız icra da kendi içerisinde genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip ve kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesi yolu ile takip olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu yollardan hangisinin seçileceği alacaklının elinde bulunan belgelere ve olayın türüne göre değişiklik göstermektedir.

Cebri icranın asıl organları icra dairesi ve icra mahkemesidir. İcra daireleri tüm takiplerde yetkili olmak üzere görevlidir. İcra Mahkemeleri ise özel nitelikte bir mahkemedir ve görevleri arasında icra ve iflas organlarının işlemlerine karşı yapılan şikayetleri incelemek, itirazın kesin veya geçici kaldırılmasına karar vermek, ilamlı icrada icranın geri bırakılması taleplerini incelemek, ilamsız icrada icranın iptaline veya talikine karar vermek bulunmaktadır.

İcra takiplerinde icra mahkemeleri dışında bazı hallerde genel mahkemelerde görevli olmaktadır. Örneğin itirazın iptali davasında, menfi tespit davasında, istirdat davasında, borçtan kurtulma ve tasarrufun iptali davalarında genel mahkemeler görevlidir.

Ülkemizde icra hukuku 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanır ve davanın türüne göre İcra Mahkemeleri, Genel Mahkemeler (asliye hukuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi) görevlidir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu İcra ve İflas Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Her türlü adi yazılı belge, fatura, çek, bono (senet), finans, kredi, cari hesap, sözleşmeden doğan alacak tahsili adına icra takibi başlatma, tahsilat adına haciz ve satış işlemlerini yürütme,
  2. Haksız olarak başlatılmış icra takibine itiraz edilmesi ya da dava açılması,
  3. İcra takibine itiraz edilmesi halinde dava açılarak davacı vekilliği üstlenme ya da icra takibine karşı dava açılması halinde davalı vekilliğini üstlenmesi,
  4. Konkordato için danışmanlık verilmesinin yanı sıra dava açılarak davacı vekilliğinin üstlenilmesi,
  5. Kiralananın tahliyesi,
  6. Ödeme yükümlülüğünü ihlal ya da nafaka yükümlülüğünü ihlal dosyalarında hukuki destek sağlamak,
  7. İflas işlemlerini yürütmek

Sizin de İcra ve İflas Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.