Project Description

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji Hukuku; yenilenebilir (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik vs.) yahut yenilenemez (petrol, doğalgaz, bor vs.) enerjinin üretilmesinden tutun da bu enerji kaynaklarının dağıtımı, kullanılması hatta vergilendirilmesine kadar ki hususları kapsayan geniş yelpazeli bir hukuk dalıdır.

Bahsettiğimiz enerji hukuku 20. yüzyılda ortaya çıkmış olmasına rağmen gelişen teknoloji ile birlikte önemini artırmış ve gün geçtikçe de güncelliğini korumaktadır.

Enerji hukuku alanında çıkartılan mevzuatların dışında yukarıda bahsettiğimiz üzere bu hukuk alanının geniş kapsamlı olması nedeniyle başkaca kanunlarla da iç içe geçmiş durumdadır. İdare hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku, rekabet hukuku vb. hukuk dalları ile yakından ilgilidir. Örneğin işyeriniz adına çıkartılmış enerji lisansının idari makamlarca iptal edilmesi durumunda idari yargı devreye girdiği gibi, petrol kaçakçılığı ile suçlandığınızda ceza hukuku devreye girmektedir.

Dünyada enerji hukukun temellerinin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu Antlaşması ile atıldığını belirtmemizde fayda bulunmaktadır. Bu antlaşmalar ışığında Türkiye’de 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile bu kanunların uygulamalardaki usul ve esasları belirten yönetmelikler çıkartılmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de enerji hukuku piyasasına bakılacak olduğunda ağırlıklı olarak petrol, elektrik, doğalgaz ve LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) alanlarında çıkan ihtilaflarda çözüm mercii olarak gözükmektedir.

Elektrik Piyasası Kanunu 1. maddeye göre bu kanun; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

Petrol Piyasası Kanunu 1. maddeye göre bu kanun; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

Doğalgaz Piyasası Kanunu 1. maddeye göre bu kanun; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) Piyasası Kanunu 1. maddeye göre bu kanun; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Enerji Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Yasa ve yönetmelik gereği enerji şirketi yetkilileri hakkında ikame edilen ceza dosyalarında sanık müdafiliği üstlenme,
  2. İhtilaf nedeniyle doğan zararın tazmin edilmesi adına ikame edilen tazminat ya da alacak davalarında enerji şirketi vekilliğini üstlenme,
  3. İhtilaf nedeniyle ruhsatın iptal edilmesi yada idari para cezası hükmedilmesi halinde iptalleri adına dava açılması,
  4. Sürekli değişen yasa değişikliklerini takip ederek hukuki danışmanlık hizmeti sunmak

Sizin de Enerji Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.