Project Description

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir haksızlık neticesinde suç teşkil eden bir durumun varlığının değerlendirilmesi dolayısıyla bir kişiye, işlemiş olduğu haksızlıktan ötürü ceza hukuku yaptırımının uygulanabilirliği hususu ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku genel ve özel ceza hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kapsamda maddi ve manevi unsurlarıyla suç kavramı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, içtima, iştirak, teşebbüs gibi tüm suçlar için geçerli olan ilke ve kavramlar genel ceza hukukunun konularını oluşturur iken ceza kanununa göre suç sayılan eylemler, bunların kendi aralarında tasnifi, suç sayılma nedenleri, kapsam ve sınırları ile birbirlerinden ayrılan yönleri ve bunlar için yasada öngörülen cezalar ve diğer tedbirler özel ceza hukukunun konularıdır. Ülkemizde ceza hukuku 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanır. Ceza hukukunda suçun türüne ve niteliğine göre değişmekle birlikte görevli mahkemeler Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri’dir.

Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan hukuk disiplinidir. Bu sebeple ceza hukukunun en önemli iki temel ilkesine değinmek gerekir. Bunlardan ilki suçta ve cezada kanunilik ilkesidir ki suç ve bunun karşılığı olan ceza ancak kanun ile belirlenir. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. İkincisi ise suçta ve cezada kusur ilkesidir. Ceza hukuku anlamında kusur, bir fiilin isnat yeteneği mevcut bir kimse tarafından bilerek ve istenerek işlenmesidir. Yani, failin cezalandırılabilmesi için fiili bilerek ve isteyerek yapmış olması gerekir.

Suç, toplumsal açıdan tehlike arz etmekle birlikte topluma verdiği zarar sebebiyle devlet tarafından kanunlarla yasaklanan buna rağmen yapıldığında cezalandırılan insan davranışlarıdır. Örneğin kişinin bilerek ve isteyerek, başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kendi zilyetliğine geçirmesi hırsızlık suçuna vücut vermektedir. Hırsızlık suçunun pek çok nitelikli hali ve cezayı artıran veya azaltan nedenleri bulunmakla beraber suçun basit halinin cezası TCK 141. madde hükmü uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Kanunda öngörülen şartlar oluştuğu takdirde basit hırsızlık suçundan alınacak hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir veya ertelenebilir. Bu ve kanunun diğer suç saydığı fiillerin işlenmesi neticesinde yargılama esnasında avukatınıza başvurmanız muhakkak tavsiye ederiz.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Ceza Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Haksız fiil karşısında suç duyurusu dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,
  2. Savcılık makamınca verilen takipsizlik kararına itiraz edilmesi,
  3. Soruşturma aşamasında kolluk ya da savcılık makamında alınacak olan beyanlarda hazır bulunulması,
  4. Kovuşturma aşamasında hukuki danışmanlık ve dava takibini yürütülmesi,
  5. Haksız tutuklama ve gözaltı sonrası ortaya çıkan maddi ve manevi zararların giderilmesi,
  6. Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretinde bulunulması

Sizin de Ceza Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.