Project Description

Aile Hukuku

Aile Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile  Hukuku,  Medeni  Hukuk  çerçevesinde  kişilerin  aile  içerisindeki  ilişkilerini  düzenlemeyi  amaçlar.  Aile  toplumun  temelidir  ve  devlet  eskiden    beri     kişilerin   özgürlüklerine     saygı duymakla  beraber aile düzenine müdahale etmiş ve onu şekillendirmeye çalışmıştır. Bunun yanında zayıfları koruma ilkesinden hareketle çocukları ana ve babalarına karşı, vesayet altındaki kişileri de vasi ve vesayet organlarına karşı koruma çabasındadır.

Bu kapsamda aile hukuku ilişkileri ikiye ayrılmaktadır. Nişanlanma, evlenme, boşanma, boşanmanın kişisel sonuçları, velayet, vesayet ve soy bağı saf aile hukuku ilişkileridir. Evlilik mal rejimi, çocuk mallarının idaresi ise karma nitelikteki aile hukuku ilişkileridir.

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar evliliğin ilk adımı olan nişanlılık hükümlerinden, evlenme ve boşanma hükümlerinden, mal rejimi hükümlerinden, soy bağı hükümlerinden ve vesayet hükümlerinden kaynaklanabilir.

Nişanlılık aslında kadın ve erkeğin karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunduğu bir hukuki işlemdir ve nişanlılığın geçerlilik şartlarının yanı sıra nişanın bozulması sonucunda bundan kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri ile hediyelerin geri verilmesi talepleri dava konusu olabilmektedir.

Bunun yanında evlilik aile hukukunun temel konusudur ve geçerli bir evliliğin maddi ve şekli unsurlarının yerine getirilmesi büyük önem arz eder. Bu kapsamda evlenmenin hükümsüzlüğü ve butlanı hükümleri dava konusu olabilmektedir.

Evlilik ölüm ve gaiplik nedeniyle sona erebileceği gibi boşanma hükmü ile de sonlandırılabilir. Bu kapsamda zina, hayata kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı boşanmanın özel sebeplerini oluştururken evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları ve ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık boşanmanın genel sebeplerini oluşturmaktadır. Yukarıda sayılan sebeplerden biri veya birkaçı boşanma davasına konu olabilmekte iken boşanmanın mali sonuçları olan maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka talepleri de aile hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Son olarak mal rejimi hükümleri de aile hukukunun kapsamında kalır ve bu konuda mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava konusu olabilmektedir.

Ülkemizde Aile Hukuku 4721 sayılı Medenin Kanun‘un ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır ve aile hukukundan kaynaklanan çoğu uyuşmazlıkta aile mahkemeleri görevlidir.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Aile Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması,
  2. Özel veya genel sebeplere dayalı ya da anlaşmalı boşanma davalarında taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  3. Mal rejimi tasfiyesi, ziynet alacağı, maddi veya manevi tazminat, iddet müddetinin kaldırılması, tanıma ve tenfiz davalarında taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  4. Evlat edinme, nesebin reddi, soy bağı, velayet davalarında taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  5. İştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakası davalarında taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  6. Eşya tespiti, çocukla şahsi ilişki kurulması işlemleri

Sizin de Aile Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.