Project Description

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yabancılar  Hukukunun  kapsamını;  yabancıların  Türkiye’ye  girişleri,  Türkiye’den  çıkışları  ve  ikametgah  sürecinde   ülkemizde    çalışma,    mal    edinme    ve      haklardan yararlanmaları oluşturur.

Bu iş ve işlemler uluslararası anlaşma hükümlerinin yanı sıra pek çok mevzuatta ve yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda yürütülür. Ancak bu konudaki temel mevzuatımız 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‘dur.

Bu kanun çerçevesinde Türkiye’ye giriş ve çıkışlar sınır kapılarından geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Bunun yanı sıra bu kişinin Türkiye’ye giriş yasağı olmayan kişilerden olması gerekir. Yine Türkiye’ye giriş yapacak kişilerden doksan güne kadar kalacak yabancıların geliş amaçlarını da belirten vize almaları gerekmektedir.

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden daha fazla kalacak yabancıların ise ikamet izni almaları zorunlu bir unsurdur. İkamet izni başvurusu yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yahut istisnai hallerde valiliklere de yapılabilir.

İkamet izninin kendi içerisinde kısa dönem, aile, öğrenci, uzun dönem, insani ve insan ticareti mağduru ikamet izni olmak üzere altı farklı türü vardır. Bunun yanı sıra geçerli bir çalışma izni de ikamet izni yerine geçmektedir. Yabancının kişisel durumuna veya ihtiyacına göre kendisine uygun ikamet iznine başvurması mümkündür. Bu ikamet izinlerinin uzatılması, aralarında geçişlerin olması mümkündür. Ancak ikamet izni şartlarının ihlali halinde bu iznin iptali hususu da gündeme gelecektir.

İzin iptali durumuyla karşı karşıya kalanlar hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine re’sen valiliklerce sınır dışı etme kararı verilir ve kendileri Türkiye’yi terke davet edilir. Terk koşullarına uymayanlar yahut kaçma riski olanlar geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulurlar. İdari gözetim süresi altı ayı geçemez ve geri gönderme merkezlerinde geçen bu süre içerisinde kişilerin temel sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları, çocukların eğitim ve öğretim imkanlarından yararlandırılmaları, yasal temsilciye ya da avukata erişme haklarını kullanmaları sağlanır.

Son olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilgili hükmü ışığında 6458 sayılı kanunumuzda da yer alan geri gönderme (non-refoulement) yasağı çok büyük önem arz etmektedir. Geri gönderme yasağı gereğince hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. Bu hükme muhalefet sadece kanun hükmüne aykırılık değil aynı zamanda bir çok uluslararası anlaşmaya da aykırılık teşkil edeceğinden böyle bir durumun yaşanmasının kabulü mümkün olmamaktadır.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Yabancılar Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Yabancıların ikamet veya çalışma izinlerinin alınabilmesi için gerekli başvuruların yapılması ve takibi,
  2. Türk vatandaşlığı kazanmak için yasada öngörülen şartları sağlayan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanması için gerekli  başvuruların yapılması ve takibi,
  3. Yabancılar aleyhine Türkiye’de açılmış olan davalarda hukuki destek verip dava takibini üstlenmek,
  4. Yabancıların, Türkiye’de menkul ve gayrimenkul mal edinmesi ile şirket kurması ya da kurulu bir şirkete ortak olması halinde danışmanlık verilmesi

Sizin de Yabancılar Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.