Project Description

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret; mal veya ürünlerin üretim sürecinin başından tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik bir değer ifade eden başka nesnelerle değiştirilmesi, alımı ve satımı olarak tanımlanmaktadır. Takas usulü ile başlayıp bugünkü hallerine evirilen ticaret kavramı insanlık için geçmişten günümüze kadar büyük bir anlam ifade etmiştir. Bununla birlikte ticari ilişkileri ve ticaret sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemekte insanlık için elzem bir hal almıştır. Ticaret hukuku bu düşünceden hareketle ortaya çıkmıştır.

Günümüze kadar ticaret hukukun uygulama alanı bakımından düzenleyen 4 farklı sistem ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki taciri ve tacirin yaptığı işlemleri esas alan sübjektif sistemdir. Bir diğeri ticari iş ve işlemleri esas alan objektif sistemdir. Bu iki anlayışı birleştiren üçüncü bir karma sistem ortaya atılmışsa da gerek eski gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu‘nda ticari işletmeyi esas alan modern sistem benimsenmiştir.

Ticari işletmenin varlığından söz edilebilmesi için TTK hükümlerinden hareketle 4 unsurun arandığını söyleyebilir. Bunlardan ilki kazanç ve gelir sağlamayı hedef tutmaktır ki bu amacın fiilen gerçekleşmesi aranmaz, diğer bir unsur devamlılıktır ancak faaliyetin geçici olarak kesintiye uğraması bu unsuru etkilemez, üçüncü unsur olan bağımsızlık ticari faaliyetler esnasında başka bir işletmenin iradesine bağlı olmadan işlerin yürütülmesini açıklar ve son unsur esnaf faaliyetlerinin sınırlarının aşılmasıdır ki bu sınır Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gösterilir. Yukarıda zikredilen unsurları taşımayan bir işletmenin ticari işletme olarak adlandırılması mümkün değildir.

Son olarak ticari yargıdan bahsetmek gerekirse ticari yargının görevine giren işler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıkça düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları taşıma işi, haksız rekabet, çatma, sigortacının halefiyeti, taşıma işleri komisyonculuğu gibi Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlardan doğan davalar; bir malvarlığı veya işletmenin devri, birleştirilmesi veya şekil değiştirmesi, kredi mektubu ve kredi emri, alım satım komisyonculuğu, rekabet yasağı gibi Türk Borçlar Kanunundan doğan davalar ve bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan davalardır. Yukarıda sayılanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerince mutlak ticari dava olup ayrıca iflas davası gibi özel kanun hükümleri gereği mutlak ticari dava sayılan davalar da vardır.

Ülkemizde Ticaret Hukuku 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanmakta olup ticaret hukukundan kaynaklanan iş ve davaların çözümünde görevli mahkeme asliye ticaret mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görev ilişkisi esas alınarak bu iş ve davalar asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Ticaret Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Şirket ana sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, proje geliştirme sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, münhasırlık sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi tanzimi ile değerlendirilmesinin yanı sıra üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  2. Şirket yetkililerine hukuki, cezai ve idari sorumlulukları noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi ve işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirmede bulunulması ile buradan kaynaklanan davalarda şirket vekilliği üstlenilmesi,
  3. Konkordato, marka, patent, faydalı model ve haksız rekabet, e-ticaret, kişisel verilerin korunması gibi spesifik hukuki alanlarda Şirketlere özel danışmanlık verilmesi,
  4. Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,
  5. Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi,
  6. Ticari işlerde arabuluculuk sürecinin işletilmesi

Sizin de Ticaret Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.