Project Description

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta, rizikoya maruz kalma potansiyeli olan tarafın prim ödeyerek rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan  ekonomik ihtiyacın karşılanmasına yönelik bağımsız taleptir.

Sigorta Hukuku sigortacılık işlemlerinin mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesini ve denetlenmesini sağlayan kuralları barındıran özel hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için birçok kanunda kendisine yer edinmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu doğrudan doğruya Sigorta Hukuku ile ilgili iken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Afet Sigortaları Kanunu, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise dolaylı olarak sigortaya ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bu da demek oluyor ki sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında karşılaşılacak herhangi bir uyuşmazlıkta bu mevzuat hükümlerine göre çözüm aranacaktır.

Sigorta sözleşmelerinin taraflarına bakılacak olduğunda sigortacı ve sigorta ettirenden oluştuğu görülecektir. Sigortacı; sadece sigortacılık işini yürütmek üzere kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve sigortacılık yapma ruhsatı almış olan anonim ve kooperatif şirketleridir. Sigorta ettiren ise karşılaşacağı riskten doğması muhtemel ekonomik sorunlardan kurtulmak adına sigorta şirketi ile sözleşme akdeden gerçek veya tüzel kişidir.

Sigorta ettirenin yükümlülüğünde özellikle belirtilmesi gereken husus, sigorta himayesinin elde edilmesi sigorta ettirenin sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmesine bağlıdır.

Sigorta ettirenin en büyük yükümlülüğü prim ödeme yükümlülüğüdür. Genel kural gereği sigorta primi peşin olarak ödenir ancak günümüzde sözleşmede belirtilen şartlarda takside de bağlanabilir. Ancak takside bağlanan hallerde de taksitin zamanında ödenmediği durumlarda rizikonun ortaya çıkmasında sigorta ettiren zorluklarla karşılaşacağı ortadadır.

Sigortacının yükümlülüğüne değinilecek olduğunda ise rizikonun meydana gelmesinde en kısa sürede usul ve esasları mevzuatlarda belirtildiği şekilde zararın karşılanmasıdır.

Zorunlu sigorta; kanunlarca yapılması noktasında amir hüküm bulunan sigorta çeşitleridir. Örneğin; Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahipleri, üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Aynı zamanda Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında da özel güvenlik şirketleri çalıştırdıkları özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecek oldukları zararların tazmini amacıyla özel güvenlik sigortası yaptırmak zorundadır.

İsteğe bağlı sigorta; kanunlarca yapılması zorunlu olmayan tamamen isteğe bağlı olarak yapılan sigorta çeşididir. Örneğin; hayat sigortalarının yapılması zorunlu olmayıp tamamen sigorta ettirenin talepleri doğrultusunda oluşan sigortadır.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Sigorta Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Sigorta veya reasürans sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek
  2. Rizikonun meydana gelmesi halinde doğması muhtemel tazminat ve diğer alacak kalemlerinin tahsil ve takibinde öncelikle uzlaşı ortamında, bunun mümkün olmaması halinde yargı kararı ile çözümünde taraf vekilliği üstlenmek

Sizin de Sigorta Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.