Project Description

Miras Hukuku

Miras Hukuku alanında uzman olan Avukat Tuba ŞENOĞUL CAN ve Avukat Engin YILDIZ tarafından 2015 yılında Denizli ilinde kurulan Değişim Hukuk; başta Denizli ili ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras   Hukukunun   konusunu;   muris,   mirasçılar,  murisin   terekesi,  ölüme   bağlı    tasarrufları    ve    mirasın paylaşılması oluşturur. Ülkemizde Miras Hukukuna 4721 sayılı Medeni Kanun’un  ilgili hükümleri uygulanır.

Miras, miras bırakanın ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesiyle malvarlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras denerek ifade edilen tereke; murisin mirasçılarına geçen ve parayla ölçülebilen tüm hak ve borçlarını kapsar.

Murisin ölümüyle miras kendiliğinden mirasçılara geçer. Ancak bunun için kişinin mirasçılık ehliyetine sahip olması gerekir. Mirasçılık ehliyetinin şartlarını kişinin miras bırakanın vefat ettiği esnada sağ olması, hak ehliyetine sahip olması ve mirastan yoksun bulunmaması oluşturur. Mirasçılar yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış mirasçılar da olabilir. Kişinin yasal mirasçılarını birinci zümre olan altsoyu, ikinci zümre olan ana ve babası, üçüncü zümre olan büyükanne ve büyükbabası oluşturur. Bu zümrelerden numara olarak önde olanında herhangi bir mirasçının bulunması halinde miras diğer zümre mirasçılarına geçmez ancak sağ kalan eş bütün zümrelerle birlikte mirasçı olabilmektedir. Bunun dışında kişinin ölüme bağlı bir tasarrufla iradi olarak atayacağı kişiler de mirasçı sıfatını kazanabilmektedir.

Murisin ölümü sonrası başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere Sulh Hukuk Mahkemelerince veya noterliklerce mirasçılık sıfatını gösteren bir belge verilir. Bu belgeye mirasçılık belgesi ya da bilinen adıyla veraset ilamı verilir.

Murisin şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflarını vasiyetname ve miras sözleşmesi oluşturur. Vasiyetname yapabilmek için kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve on beş yaşını doldurmuş olması gerekirken kişinin miras sözleşmesi yapabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olmasının yanı sıra ergin olması ve kısıtlı bulunmaması şartları aranır. Miras sözleşmeleri ivazlı yani karşılıklı olabileceği gibi ivazsız da olabilir.

Ölüme bağlı tasarrufların madden veya şeklen aykırılıklar taşıması halinde ölüme bağlı tasarrufların iptali davası gündeme gelecektir. Aykırılık taşıyan tasarruflar yasal veya atanmış mirasçılar ile vasiyet alacaklısı tarafından miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak bir dava ile iptal ettirilebilir ve terekeden çıkan malın terekeye dönüşü sağlanabilir.

Bunun yanında her yasal mirasçının tereke üzerinde bir saklı payı bulunur. Murisin bu saklı payları ihlal ederek terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşarak tasarruflarda bulunması halinde tenkis davası açılabilmektedir. Tenkis davası da miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır ve tenkise tabi kazandırmaların tespiti halinde saklı pay tamamlanıncaya kadar tenkis hükümleri uygulanır.

Değişim Hukuk bünyesinde kurulu Miras Hukuku Departmanı olarak aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler sağlanmaktadır.

  1. Vasiyetname ve miras taksim sözleşmesi hazırlanması, vasiyetname veya miras taksim sözleşmesinin iptali için dava açılması, veyahut açılmış olan davalarda vekaleten temsil sağlanması,
  2. Ortaklığın giderilmesi ve saklı pay ihlali nedeniyle tenkis davası açılması ya da açılmış olan davalarda vekaleten temsil sağlanması,
  3. Miras bırakanın muvazaalı işlemi nedeniyle tasarrufun iptali davası açılması ya da açılmış olan davalarda vekaleten temsil sağlanması,
  4. Murisin borçları nedeniyle reddi miras ya da mirasın hükmen reddi davalarının açılması ya da açılmış olan davalarda vekaleten temsil sağlanması,

Sizin de Miras Hukuku alanını ilgilendiren bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.