İlgili Kişi Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz !

İÇİNDEKİLER

DEĞİŞİM HUKUK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Av. Tuba ŞENOĞUL CAN ve Av. Engin YILDIZ (Bundan sonra “Değişim Hukuk” olarak adlandırılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak adlandırılacaktır) ve ilgili mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Avukatlık Yasası’nda tanımlanan faaliyet ve hizmetlerimizi yerine getirirken ulaştığımız kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde disipline edilmesine büyük önem gösterdiğimizi öncelikle belirtmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olan ilgili kişilere birtakım haklar tanınmıştır.

İlgili kişinin KVKK’da sayılan haklarını koruması adına Değişim Hukuk tarafından iş bu “İlgili Kişi Başvuru Formu” oluşturulmuştur.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca İlgili Kişi Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulup imzalandıktan sonra belirtilen iletişim yollarından herhangi birisiyle Değişim Hukuk’a gönderilecektir.

Dolduracak olduğunuz iş bu İlgili Kişi Başvuru Formu ıslak imzalı olacak şekilde Adalet Mah. 10066 Sok. Özden İş Merkezi Numara:8 Kat:3 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Değişim Hukuk’a bizzat gelip elden teslim ederek, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya noter aracılığıyla gönderebileceğiniz gibi Değişim Hukuk’a ait info@degisimhukuk.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu sayılan Değişim Hukuk’a ileterek kullanabilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde yazılı haklarınızın aranması adına ya doğrudan kendiniz ya da avukatınız aracılığı ile müracaatta bulunabilecek olup avukatlık mesleğini icra etmeyen üçüncü bir kişiye vekalet verseniz dahi müracaatınız işleme alınmayacaktır. Avukat aracılığı ile yapılacak olan müracaatlarda ise noter vasıtasıyla düzenlenecek olan vekaletnamelere KVKK’nın 11. maddesinde yazılı haklarınızın aranması adına avukatınıza açık yetki verdiğinize dair beyanınızın bulunması gerekmektedir. Aksi müracaatlar işleme alınmayacaktır. Değişim Hukuk, kişisel veri sahibi olup olmadığı anlamak amacıyla ek bilgi talep etme ve size başvurunuz ile ilgili soru yöneltme hakkını saklı tutmaktadır.

Değişim Hukuk talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret  istenebilir. Değişim Hukuk, talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunuzun red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi olarak Değişim Hukuk’un cevabını öğrendiğiniz tarihten sonra 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikâyette bulunabilirsiniz.

Değişim Hukuk’a müracaat edilmeden doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunulamaz.

A. LÜFTEN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ YAZINIZ

İsim ve Soyisim : ………………………………………

T.C. Kimlik Numarası :………………………………………

Adres :………………………………………

E-Posta Adresi : ………………………………………

Telefon Numarası :………………………………………

B. LÜTFEN BAŞVURU CEVABININ GÖNDERİLECEĞİ ADRESİ İŞARETLEYİNİZ VEYA BAŞKA BİR ADRES YAZINIZ

Adres : ………………………………………

E-Posta Adresi : ………………………………………

Diğer : ………………………………………

C. LÜTFEN DEĞİŞİM HUKUK İLE OLAN İLİŞKİNİZİ İŞARETLEYİNİZ

Stajyer : ………………………………………

Müvekkil : ………………………………………

Danışan : ………………………………………

Ziyaretçi : ………………………………………

Çalışan : ………………………………………

Eski çalışan : ………………………………………

İş başvurusunda bulunan : ………………………………………

Diğer : ………………………………………

Not      :Başvurunuzu doğru bir biçimde değerlendirip size en kısa sürede geri dönüş yapmamız adına başvuru konunuzu esas almak suretiyle Değişim Hukuk’ta iletişim halinde bulunduğunuz birim veya kişi, tarih gibi sizi ayırt etmemizi sağlayıcı bilgileri aşağıdaki noktalı bölüme lütfen yazınız.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZUN KONUSUNU VEYA KONULARINI İŞARETLEYİNİZ

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Şayet kişisel verilerim işlendi ise veri işleme faaliyetiniz hakkında bilgi istiyorum.

Şayet kişisel verilerim işlendi ise veri işlemesinin amacını ve verilerimin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve şayet kişisel verilerim aktarılıyorsa üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Eksik veya yanlış bir biçimde işlenmiş ve/veya aktarmış olduğunuz kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünmekteyim bu yüzden kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünmekteyim bu yüzden kişisel verilerimin anonim hale getirilmesini istiyorum.

Eksik veya yanlış bir biçimde aktarmış olduğunuz kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik veya yanlış bir biçimde aktarmış olduğunuz kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Eksik veya yanlış bir biçimde aktarmış olduğunuz kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de anonim hale getirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime çıkan sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı bir biçimde işlenmesi neticesinde uğradığım zararın giderilmesini istiyorum.

Not      :Başvurunuzu doğru bir biçimde değerlendirip size en kısa sürede geri dönüş yapmamız adına taleplerinizin içeriğini açık ve anlaşılır bir biçimde aşağıdaki noktalı bölüme lütfen yazınız.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

İsim-Soyisim

İmza